Reglement Deelname NNT
Reglement Deelname NNT

Bij deelname aan een van de door Canitrail.NL georganiseerde Natte Neuzen CaniTrails gelden de onderstaande algemene regels en voorwaarden.

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door Canitrail.NL in enig jaar te organiseren  canitrailevenement
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Canitrail.NL) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.2. De deelname aan het Evenement geschied door de Deelnemer persoonlijk. Mocht je niet persoonlijk meer kunnen deelnemen, dan is het mogelijk de deelnameplek over te dragen op een ander mits dat van tevoren via een mail naar canitrailnl@gmail.com is aangegeven.
2.3. Omdat het Evenement vaak in sterk geaccidenteerd terrein plaats vindt, is het verplicht een werkende mobiele telefoon bij zich te hebben teneinde de Organisatie te kunnen bellen bij calamiteiten.
2.4. Deelname aan het Evenement staat alleen open voor hardlopers met hun hond(en). Het is niet toegestaan om deel te nemen zonder hond of op bijvoorbeeld skeelers, per rolstoel, wheeler enz, mits je meeloopt als Bijloper met iemand die met een hond loopt. Het is ook niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel aan het Evenement deel te nemen.
2.5. De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
2.6. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Voor eventuele veroorzaakte schade is de deelnemer zelf aansprakelijk.
2.7. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van politie, wedstrijdleiding, personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
2.8. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
2.9. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijftien minuten voor aanvang het startbewijs op te halen. Is dat niet het geval, dan wordt het startbewijs overgedragen naar de daginschrijving.
2.10. De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startbewijs. Het startbewijs moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het goed zichtbaar is. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.
2.11. Deelnemer is verplicht zich af te melden bij de organisatie  indien hij/zij voortijdig de loop verlaat, maar ook wanneer de deelnemer de trailrun uitloopt. Indien dit door de deelnemer niet gebeurt worden de kosten van bijvoorbeeld zoekacties op de Deelnemer verhaald.
2.12. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

Artikel 3: Annulering
3.1. Heb je je ingeschreven maar kun je door omstandigheden niet komen?
Dan mag je geheel gratis het startbewijs overdragen aan een ander. Via een mailtje naar canitrailnl@gmail.com geef je vervolgens de gegevens van de nieuwe deelnemer door. Hierin staan iig de naam en achternaam, adres, naam hond, leeftijd hond en geboortedatum hond, telefoonnummer en emailadres. Jullie verrekenen het inschrijfgeld dan onderling.
3.2 De organisatie neemt geen annulering in behandeling en restitutie vindt niet plaats.
3.3. De Organisator kan op grond van overmacht op een laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden of aan te passen. Bij afgelasting door overmacht zal een nieuwe datum worden vastgesteld; in ieder geval zal de eerstvolgende editie dan een jaar later plaatvinden. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen aan Deelnemer plaatsvinden.
3.4. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. Canitrail.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden
4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar deelname aan het Evenement.
4.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij en de hond waarmee gelopen wordt aan deze eis voldoen en dat zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
4.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
4.7. Eigenaren van de grond waar het Evenement gebruik van maakt, sponsors van het Evenement  en de gemeente waar het Evenement  plaats vindt, zijn op dezelfde voet als Canitrail.NL uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 5: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 6: Persoonsgegevens
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

Artikel 7: Overige bepalingen
In alle gevallen waarin dit reglement/voorwaarden niet voorziet beslist de Organisator.